Associacions, Voluntariat i Participació

Convocatòria d’'ajudes econòmiques dirigides a associacions i federacions de persones majors sense ànim de lucre a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports
INFORMACIÓ

L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a les associacions i les federacions de persones majors sense ànim de lucre de l'illa d’Eivissa per al seu manteniment i per a activitats socioculturals i altres que incrementin la qualitat de vida de les persones majors, per a l’any 2021. Les activitats objecte d'aquesta convocatòria són aquelles que compleixin els requisits que estableix la convocatòria, dutes a terme dins el període comprès entre l’1 de setembre de 2019 fins al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

BENEFICIARIS

La consignació pressupostària d'aquesta convocatòria es distribueix en dues modalitats:

  • Ajudes per a associacions sense ànim de lucre de persones majors. Consignació pressupostària: 180.000 €. L’ajuda màxima que es pot rebre per associació en aquesta modalitat és de 25.000€.
  • Ajudes per a federacions d’associacions de persones majors. Consignació pressupostària: 20.000 €.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ
 Els annexes que s'han d'emplenar per tal de presentar la sol·licitud de l'ajuda estan a disposició dels interessats a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa. La informació en relació a la presentació de sol·licituds i la documentació que s'ha de presentar ve regulada a la base novena de la convocatòria.

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 21/09/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: