Preguntes Freqüents

Convocatòria d'ajudes per al foment de la millora de les infraestructures dels dissenyadors d'Adlib 2021

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
PREGUNTES FREQÜENTS
Si no tenc certificat electrònic, ¿Puc sol·licitar l’ajuda presencialment?
Només es podrà sol·licitar l’ajuda per mitjans telemàtics, a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa o a la de qualsevol dels ajuntaments de l’illa d’Eivissa.

Necessitareu un certificat electrònic o una Clave PIN per tramitar-ho. En aquest enllaç trobareu informació sobre la Clave PIN

Si és necessari també podríeu contractar els serveis d’una gestoria o representant perquè us realitzi el tràmit.
Com present el número de compte per fer l’ingrés de l’ajuda?
Heu de lliurar el document de transferència bancaria del Consell, degudament emplenat i amb el segell de la vostra entitat bancaria, excepte en el cas què ja constin les vostres dades bancaries al Consell i no s’hagin modificat.
Si ja he demanat altres ajudes, ¿puc demanar també aquesta?
Aquesta subvenció és compatible amb altres, però els beneficiaris que hagin rebut altres ajudes hauran de tenir en compte si aquelles altres ajudes són compatibles o no amb les de la present convocatòria.

A més el beneficiari ha de comunicar al Consell Insular d’Eivissa, si fos el cas, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a l’activitat subvencionada, quan empleni l’Annex 1.
Que passa si la meua sol·licitud està incomplerta?
Una vegada feta la vostra sol·licitud, des del Departament es valorarà si té tota la documentació necessària o està incomplerta. En cas que falti documentació o s’hagi de completar la ja existent se us farà un requeriment per mitjans electrònics informant-vos d’això. Una vegada rebut, tendreu 10 dies hàbils per esmenar la vostra sol·licitud. En cas contrari s’entendrà que desistiu del procediment.
Cobraré l’import complet de les factures que presenti?
Les ajudes consistiran en subvencionar un màxim del 75% de la despesa justificada de les actuacions subvencionables.
Com he d’emplenar l’Annex 3 (despeses i ingressos)?
A l’annex 3 heu d’emplenar un quadre d’ingressos i una altre de despeses, amb la informació referent a les actuacions per les quals demanau l’ajut.

Heu de tenir en compte que el balanç d’ingressos i despeses ha de coincidir en els imports econòmics totals.

A l’apartat despeses heu d’incloure les dades referents a les factures per a les quals demanau l’ajut.

A ingressos heu d’especificar les aportacions econòmiques mitjançant les quals s’ha efectuat el pagament de les factures incloses a l’apartat de despeses. Si ho ha pagat la persona sol·licitant haurà d’especificar “fons propis”.