Agricultura, ramaderia, caça i pesca

Convocatòria d’ajudes per compensar el perjudici econòmic causat al sector primari per la pujada de preus deguda a la manca de matèria primera per a producció de pinsos per a l'alimentació animal per a l'any 2022

Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí
INFORMACIÓ

L’objecte d’aquesta convocatòria és pal·liar l'efecte negatiu que suposa l'increment continuat del preu de les matèries primeres de l'alimentació animal i pinsos, per causes externes esdevengudes, que ha derivat en un increment continuat o molt acusat de les matèries primeres i dels costos de producció, agreujat per l'increment del cost dels hidrocarburs i de la factura elèctrica; que, en conjunt, posen en perill la supervivència de les explotacions ramaderes de la nostra illa. En aquest sentit, es pretén donar cobertura a explotacions d'una capacitat mínima i de caràcter productiu, per la qual cosa s'han exclòs les reduïdes i d'autoconsum; per les majors càrregues que suporten i les repercussions en la seua viabilitat.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar la subvenció les persones, físiques o jurídiques, que reuneixin els següents requi-sits específics:

 • Que el seu àmbit d’actuació territorial estigui ubicat a Eivissa.
 • Que siguin titulars d’explotacions ramaderes, ubicades a l'illa d'Eivissa, amb unitat productiva de remugants (oví, cabrum i/o boví), porcí i/o aus de corral destinades a la producció de carn o d'ous, que estiguin correctament inscrites en el registre corresponent.
 • Que l'explotació ramadera de la qual són titulars no tengui la consideració d'explotació reduïda o d'autoconsum, amb un cens mínim de 10 UGM o més, comptabilitzant el total de les espècies productives que s'hi alberga, o 4,8 si és només producció avícola; sobre la base del cens que consti als registres ramaders.
 • Que acceptin els compromisos i les obligacions establerts a la present convocatòria, així com els establerts amb caràcter genèric a les bases reguladores de les ajudes.
 • Que hagin tengut producció de carn, ous i/o llet, durant l'últim any:
  • Explotacions de producció de carn, amb un mínim un 20% de cries sobre el total de reproductores de remugants presents declarades al REGA i/o el total de pollastres, sacrificats a escorxador durant l'any anterior; justificat mitjançant les guies oficial d'animals emeses amb destí a l'escorxador.
  • Explotacions de producció de llet: Justificant la producció làctia mitjançant la declaració anual obligatòria presentada de la producció realitzada durant la campanya anterior.
  • Explotacions de producció d'ous: Justificant la producció mitjançant els autocontrols de salmonel•la, gravats al sistema nacional de control, i la declaració de producció d'ous durant l'any 2021.
 • Es considerarà procedent la selecció de les sol•licituds tenint en compte la seua adequació a l’objectiu i les condicions d’aquesta convocatòria.


 • INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

  El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 28 de agost de 2022 a les 08:00 h i finalitzarà el 26 de setembre de 2022 a les 23:59 h.

  Tota la documentació i les sol·licituds es troben a la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa:

  El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 26/09/2022 23:59:59
   
  Comparteix aquest contingut: