Agricultura, ramaderia, caça i pesca

Convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l'any 2023

Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí
INFORMACIÓ

L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes és establir les normes que han de regir les subvencions destinades a compensar les despeses superiors que suposa el maneig d'explotacions extensives a l'illa d'Eivissa i així mantenir i consolidar l'entorn agrari i la seua agrodiversitat.

L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és l'illa d'Eivissa.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar l'ajuda les persones físiques o jurídiques que reuneixin els següents requisits:

  • Que en la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda, siguin titulars d'explotacions agràries a l’illa d’Eivissa.
  • Que en la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda, si escau, estigui en possessió del Llibre oficial de Registre d’Explotació d’Oví i Cabrum, i/o Llibre d'Explotació apícola degudament diligen-ciat.
  • Que en data de presentació de la sol·licitud d’ajuda, les explotacions agràries, els seus recintes i la superfície admissible sobre els quals recaurà el càlcul de l'ajuda han d'estar inscrits a nom del beneficiari en el Registre Insular Agrari de l’illa d’Eivissa (RIA) o amb la declaració responsable d’inscripció en el RIA presentada.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar sol·licituds comença el 26 de abril de 2023 i acaba el 7 de juliol de 2023, ambdòs inclosos.

Els documents necessaris per presentar la sol·licitud estan disponibles en la Seu electròni-ca del Consell Insular d'Eivissa

Tramita aquí CONSELL INSULAR D'EIVISSA


 
Comparteix aquest contingut: