Agricultura, ramaderia, caça i pesca

Convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l'any 2021-2022

Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí
INFORMACIÓ

L'objecte d'aquesta convocatòria d'ajudes és establir les normes que han de regir les subvencions destinades a compensar les despeses superiors que suposa el maneig d'explotacions extensives a l'illa d'Eivissa i així mantenir i consolidar l'entorn agrari i la seua agrodiversitat.

L'àmbit territorial d'aplicació d'aquestes ajudes és l'illa d'Eivissa.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar l'ajuda les persones físiques o jurídiques que reuneixin els següents requisits:

  • Que en la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda, siguin titulars d'explotacions agràries a l’illa d’Eivissa.
  • Que en la data de presentació de la sol·licitud d’ajuda, si escau, estigui en possessió del Llibre oficial de Registre d’Explotació d’Oví i Cabrum, i/o Llibre d'Explotació apícola degudament diligen-ciat.
  • Que en data de presentació de la sol·licitud d’ajuda, les explotacions agràries, els seus recintes i la superfície admissible sobre els quals recaurà el càlcul de l'ajuda han d'estar inscrits a nom del beneficiari en el Registre Insular Agrari de l’illa d’Eivissa (RIA) o amb la declaració responsable d’inscripció en el RIA presentada.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per presentar la sol·licitud és des del dia 11 de març fins el 10 de juny de 2022

Els documents necessaris per presentar la sol·licitud estan disponibles en la Seu electròni-ca del Consell Insular d'Eivissa

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 10/06/2022 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: