Ajudes econòmiques per al manteniment i la recuperació dels béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric a l’àmbit territorial de l’illa d’Eivissa per als anys 2023-2024

Departament de Cultura, Educació i Patrimoni
INFORMACIÓ

Recuperar i conservar el patrimoni històric de l'illa d'Eivissa, i més concretament l’objecte d’aquesta convocatòria és col·laborar econòmicament en la realització d'obres de conservació, recuperació i/o manteniment de béns mobles i immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa

Aquestes ajudes es divideixen en les modalitats següents:

 • Modalitat A: Ajudes per a la restauració i la conservació i/o el manteniment de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa: Les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries dels immobles o les construccions històriques de l’illa d’Eivissa que necessitin realitzar obres o intervencions per a la seua conservació, recuperació i/o manteniment.
 • Modalitat B "Apadrina Patrimoni": Les associacions cíviques, entitats de caràcter cultural, social, entitats dedicades a l’educació a l’illa d’Eivissa sense ànim de lucre, clubs esportius, socials o de majors, colles de ball, associacions de pares i mares d’alumnes, associacions de vesins i altres entitats sense ànim de lucre, com les confraries, legalment constituïts i que desenvolupen la seua activitat a l’illa d’Eivissa.
 • Modalitat C: Ajudes per a les obres d’adequació de l’entorn immediat i de creació d’infraestructures de protecció del bé o per afavorir l’accés al públic a béns d’interès cultural amb la tipologia de monument, així com la museïtzació d’aquestos béns:Les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, siguin o no propietàries de béns d’interès cultural amb la tipologia de monuments de l’illa d’Eivissa.
 • Modalitat D: Ajudes per a la conservació, la protecció i la recuperació dels elements arquitectònics originals de ses Feixes del prat de Vila i del prat de ses Monges situades als termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu, de titularitat privada:Les persones físiques i jurídiques privades, siguin o no propietàries dels immobles o les construccions històriques originals situades a ses Feixes del prat de Vila i del prat de ses Monges situades als termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu, que necessitin realitzar obres o intervencions per a la seua conservació, protecció i/o recuperació.
 • Modalitat E "Patrimoni marítim": Les persones físiques i jurídiques públiques i privades, propietàries i/o posseïdores d’embarcacions tradicionals de l’illa d’Eivissa que necessiten tasques de conservació, recuperació o d’aparell, velam i arboradura i reparacions periòdiques i elèctriques i/o mecàniques.
BENEFICIARIS

Es destina a càrrec dels pressupostos dels exercicis 2023 i 2024 un import total de 550.000 euros.La quantitat assenyalada es distribueix de la manera següent:

 • Modalitat A: Per a la restauració i la conservació i/o el manteniment de béns immobles integrants del patrimoni històric i cultural de l’illa d’Eivissa, un import màxim de 200.000 €, distribuïts de la manera següent:
  • Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 60.000 €.
  • Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 140.000 €.
  • L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 € i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres de manteniment o de recuperació del bé.
 • Modalitat B "Apadrina patrimoni": Per realitzar obres o intervencions menors, un import màxim de 60.000 €, distribuïts de la manera següent:
  • Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 18.000 €.
  • Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 42.000 €.
  • L’import màxim de les ajudes concedides a cada associació o entitat serà de 7.500 € i en cap cas no podrà superar el 100 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar la intervenció sol·licitada.
 • Modalitat C: Per a les obres d’adequació de l’entorn immediat i de creació d’infraestructures de protecció del bé o per afavorir l’accés al públic a béns d’interès cultural amb la tipologia de monument, així com la museïtzació d’aquestos béns, un import màxim de 40.000 €, distribuïts de la manera següent:
  • Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 12.000 €.
  • Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 28.000 €.
  • L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 € i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres objecte de subvenció.
 • Modalitat D: Ajudes per a la conservació, la protecció i la recuperació dels elements arquitectònics originals de ses Feixes del prat de Vila i del prat de ses Monges situades als termes municipals d’Eivissa i de Santa Eulària des Riu, de titularitat privada, un import màxim de 150.000 €, distribuïts de la manera següent:
  • Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 45.000 €.
  • Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 105.000 €.
  • L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 40.000 € i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres de manteniment o de recuperació del bé.
 • Modalitat E "Patrimoni marítim": Per a la restauració i la conservació i/o el manteniment del patrimoni històric marítim de l’illa d’Eivissa, un import màxim de 100.000 €, distribuïts de la manera següent:
  • Per a l’any 2023, el 30 %, és a dir 30.000 €.
  • Per a l’any 2024, el 70 %, és a dir 70.000 €.
  • L’import màxim de les ajudes individuals concedides serà de 6.000 € per a petites intervencions de manteniment i de 75.000 € per a projectes de restauració i, en tot cas, no podrà ser superior al 90 % del pressupost total sol·licitat i previst per executar les obres de manteniment o de recuperació del bé.
INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar sol·licituds comença el 3 de abril de 2023 i acaba el 4 de maig de 2023, ambdòs inclosos.

Tota la documentació i les sol·licituds es troben a la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa:

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 04/05/2023 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: