Medi Ambient

Sol·licitud subvenció en matèria de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus per a l'any 2022

Departament de Presidència i Gestió Ambiental
INFORMACIÓ

La finalitat principal d’aquesta subvenció és fomentar amb caràcter general la prevenció, la reutilització, la preparació per a la reutilització i el reciclatge de residus domèstics a l’illa d’Eivissa, i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i, al mateix temps, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar la subvenció

 • Línia 1: Entitats i associacions sense ànim de lucre (associacions ecologistes, associacions de vesins, comunitats de propietaris, associacions de mares i pares d’alumnes, etc.).
 • Línia 2: Ajuntaments de l’illa d’Eivissa
INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar la sol·licitud de l'ajuda es Per a la sol·licitud de l’ajuda, 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOIB.

Per a la sol·licitud de la subvenció:

 • Sol·licitud de subvenció (annex I)
 • Certificat d’estar al corrent amb les obligacions econòmiques amb el CIE i certificats d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • Si no s’ha presentat amb anterioritat, imprès de sol·licitud de transferència bancària, emplenat i segellat pel director o la directora de l’entitat bancària corresponent (annex V).
 • Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions que s’esmenten a l’article 5.1 de les I) Disposicions generals d’aquestes bases (annex I).
 • Declaració de l’existència d’altres subvencions o ajudes públiques o privades sol·licitades per al projecte (annex I).
 • NIF de l’entitat sol·licitant.
 • En el cas d’una entitat que representa diversos associats, adjuntar una llista de les entitats a les quals representa, i acreditar que s’actua en el seu nom i representació.
 • Documentació acreditativa de la seua inscripció en el registre competent i escriptura de constitució i dels seus estatuts (únicament per entitats sense ànim de lucre).
 • Apartat tècnic, explicant les característiques tècniques i econòmiques del projecte (annex II).

Per a la justificació línia 1: entitats i associacions sense ànim de lucre

 • Compte justificatiu simplificat (annex VI)
 • Certificació d’estar al corrent amb les obligacions tributàries amb l’AEAT i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d’aquestos.
 • Qualsevol altra documentació que es consideri d’interès per justificar el projecte, o bé que es derivi de les bases o sigui requerida a l’entitat beneficiària a fi de comprovar la justificació econòmica del projecte subvencionat.

Per a la justificació línia 2: ajuntaments de l’illa d’Eivissa

 • Model de compte justificatiu simplificat (annex VII).
 • Certificat del secretari de la corporació, que recull les dades econòmiques del projecte (annex VIII)
 • En el seu cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats així com dels interessos derivats d’aquestos.
 • Qualsevol altra documentació que es consideri d’interès per a justificar el projecte, o bé que es derivi de les bases o sigui requerida a l’entitat beneficiària a fi de comprovar la justificació econòmica del projecte subvencionat.
El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 15/05/2022 8:00:00
 
Comparteix aquest contingut: