Ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2021-2022

Departament de Cultura, Educació i Patrimoni
INFORMACIÓ

La finalitat d’interès públic d’aquesta convocatòria és ajudar les famílies i els estudiants eivissencs que estudien tant a l’illa d’Eivissa com fora d’aquesta, per tal de fomentar la igualtat d’oportunitats i facilitar el desenvolupament cultural de les persones mitjançant l’accés als ensenyaments universitaris de grau i de màster, de formació professional de grau mitjà o superior i als ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d’arts plàstiques i disseny).

S'estableixen dues línies d'ajudes:

 • Línia 1: Ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2021-2022(700.000 €).
  • Modalitat A: Ajudes a estudiants que cursen els següents estudis oficials, presencials o semipresencials, fora de l’illa d’Eivissa:
   • Grau en qualsevol universitat de la UE-27.
   • Ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d’arts plàstiques i disseny) en qualsevol país de la UE-27.
   • Cicles formatius de grau mitjà o superior, en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l’illa d’Eivissa, o quan també s’imparteixin a l’illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s’haurà d’acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa.
  • Modalitat B: Ajudes a estudiants que cursen estudis oficials, presencials o semipresencials, de màster en qualsevol universitat de la UE-27 fora de l’illa d’Eivissa.
  • Modalitat C: Ajudes a estudiants que cursen estudis oficials, presencials, semipresencials o a distància, de grau i de màster en qualsevol universitat de la UE-27 a l’illa d’Eivissa.
 • Línia 2: Ajudes de desplaçament per als estudiants de l’illa d’Eivissa, curs 2021-2022 (aportació CAIB)(83.034,00 €, si se signa a aquest efecte un conveni de col·laboració entre la CAIB i el Consell).
  • Estudis universitaris de grau o màster cursats en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2021-2022.
BENEFICIARIS

Estudiants residents a l’illa d’Eivissa que cursin els estudis oficials especificats a les bases.

Respecte de les ajudes de la línia 2 establertes a les bases, l’òrgan instructor tramitarà d’ofici les sol·licituds que siguin susceptibles de rebre aquestes ajudes de desplaçament, sense que la persona interessada hagi de tornar a presentar cap sol·licitud a aquest efecte, sempre que el Consell Insular d’Eivissa rebi una aportació de la CAIB per aplicar a la línia 2 (ajudes de desplaçament).

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 22 de abril de 2022 a les 08:00 h i finalitzarà el 19 de maig de 2022 a les 23:59 h.

Consultau el tràmit d’aquestes ajudes a la Seu Electrònica del Consell Insular d’Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es) o la base vuitena de les bases reguladores.


El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 19/05/2022 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: