Benestar Social

Convocatòria d'ajudes econòmiques a entitats i associacions sense ànim de lucre en matèria de serveis socials a l’illa d’Eivissa any 2021

Departament de Benestar Social i Recursos Humans
INFORMACIÓ

Aquesta convocatòria té sis modalitats d'ajudes per a projectes presentats segons l'àmbit d'actuació, aquestes són:

 • Modalitat A: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions que treballin a l’àmbit de la discapacitat i la salut mental. Consignació pressupostària: 500.000 €. L’ajuda màxima que pot rebre cada entitat o associació en aquesta modalitat és de 150.000 €.
 • Modalitat B: Ajudes dirigides a projectes en matèria d’igualtat de gènere i de LGTBI, les actuacions dels quals vagin dirigides a sensibilització i/o intervenció social. Consignació pressupostària: 75.000 €. L’ajuda màxima que pot rebre cada entitat o associació en aquesta modalitat és de 25.000 €.
 • Modalitat C: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions que treballin a l’àmbit de les malalties neurodegeneratives i altres demències. Consignació pressupostària: 100.000 €. L’ajuda màxima que pot rebre cada entitat o associació en aquesta modalitat és de 80.000 €.
 • Modalitat D: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per agrupacions d’associacions i entitats socials sense ànim de lucre, amb l’objectiu de proporcionar atenció a les persones que en són usuàries. Consignació pressupostària: 80.000 €. L’ajuda màxima que pot rebre cada entitat o associació en aquesta modalitat és de 60.000 €.
 • Modalitat E: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions que treballin a l’àmbit de la lluita contra el càncer. Consignació pressupostària: 95.000 €. L’ajuda màxima que pot rebre cada entitat o associació en aquesta modalitat és de 50.000 €.
 • Modalitat F: Ajudes dirigides a projectes desenvolupats per entitats i associacions que treballin a l’àmbit sociosanitari, a l’àmbit de serveis socials, a l’àmbit de la prevenció, tractament o reinserció social de drogodependències i altres addiccions i a l’àmbit de la inserció laboral dirigit a col·lectius vulnerables. Consignació pressupostària: 350.000 €. L’ajuda màxima que pot rebre cada entitat o associació en aquesta modalitat és de 60.000 €.
BENEFICIARIS

Podran sol·licitar subvenció únicament les entitats i les associacions de serveis socials sense ànim de lucre que realitzin les actuacions que figuren a l’objecte de la convocatòria, i que compleixin els requisits següents:

 1. Estar legalment constituïdes almenys des de sis mesos abans de la presentació de la sol·licitud.
 2. No tenir ànim de lucre.
 3. Estar inscrites en el Registre d’Associacions del Govern de les Illes Balears.
 4. Estar inscrites en el Registre de Serveis Socials previst a la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, o haver-ne sol·licitat la inscripció i estar en condicions d’obtenir-la, abans de la publicació d’aquestes bases al BOIB.
 5. Tenir el seu domicili social a l’illa d’Eivissa, que hi tenguin delegació o que habitualment hi desenvolupin les seues activitats. També podran sol·licitar aquesta subvenció les entitats o les associacions de lluita contra el càncer amb domicili social a les Illes Balears, que ofereixin acollida i suport psicosocial a residents de l’illa d’Eivissa i les seues famílies quan s’han de desplaçar a l’hospital de referència de les Illes Balears, a un altre centre públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a una altra comunitat autònoma, per al diagnòstic i el tractament de la malaltia.
 6. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del Consell Insular d’Eivissa, amb anterioritat a dictar la proposta de resolució de concessió i en el moment d’efectuar el pagament.
 7. No trobar-se sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 8. En aquesta convocatòria, no es consideren entitats beneficiàries: les entitats amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similars; els col·legis i les associacions professionals; les federacions i les entitats esportives; els centres docents o d’ensenyament; les corporacions locals i les entitats de dret públic i les entitats de tipus polític o sindical.
INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 8 d’octubre de 2021 i finalitzarà el 22 d'octubre de 2021 (ambdues dates incloses).

Els annexos que s'han d'omplir per tal de presentar la sol·licitud d'ajuda estan a disposició dels interessats a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

La informació pel que fa a la presentació de sol·licituds i la documentació que s'ha de presentar està regulada a la base novena de la convocatòria.

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 22/10/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: