Mobilitat i Transports

Convocatòria d’ajuts corresponents a l’any 2021 del Consell Insular d’Eivissa per als titulars de llicències municipals de taxi a l’illa d’Eivissa, per a l’adquisició de desfibril·ladors semiautomàtics

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports
INFORMACIÓ

L’objectiu d’aquests ajuts és subvencionar la instal·lació de desfibril·ladors externs semiautomàtics, DESA d'ara endavant, a vehicles d’auto-taxi de titulars de llicència municipal que es trobin en possessió de la corresponent habilitació per al seu ús.

BENEFICIARIS

Podran obtenir la condició de beneficiaris de la subvenció els titulars d’autorització de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme (auto-taxis) de la classe VT a l’illa d’Eivissa, que tenguin el certificat o titulació en DESA i que hagin adquirit desfibril·ladors externs semiautomàtics des de l’1 de gener de 2021 amb les següents característiques:

  • Certificació CE
  • Homologació per ús sanitari.

No poden ser beneficiàries de les subvencions les persones, entitats o agrupacions en què concorrin alguna de les prohibicions establertes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 16 de juliol de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 6 d'agost de 2021 a les 23:59 h.

S’ha d’emplenar, firmar i presentar l' Annex I, que es podrà trobar en aquesta web o a la seu electrònica del Consell d’Eivissa.

Amb l' annex s’haurà de lliurar tota la documentació corresponent per justificar el compliment dels requisits.

L'article 5 de les bases de la convocatòria especifica tota la documentació a presentar amb la sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds començarà al dia següent de la publicació de l’extracte al BOIB i finalitzarà el 6 d'agost de 2021.

Prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol·licitud de l’ajuda.

És obligatori utilitzar el següent model annex en la convocatòria i no s'admetran altres models de presentació diferent.


El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 06/08/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: