Mobilitat i Transports

Convocatòria d'ajudes econòmiques del Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports del Consell Insular d’Eivissa, destinades a la realització dels cursos per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, ampliació, o renovació, dels conductors residents a Eivissa, de determinats vehicles destinats al transport per carretera

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports
INFORMACIÓ

Aquesta convocatòria té per objecte establir el règim de concessió d'ajudes per la realització dels cursos entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 de desembre de 2022 per a l'obtenció, del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, ampliació o renovació dels conductors residents a Eivissa, de conformitat amb el regulat inicialment en el Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, substituït pel Reial decret 284/2021, de 20 d'abril, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats.

BENEFICIARIS

Les persones físiques empadronades en algun municipi d'illa d'Eivissa que hagin finalitzat, en el període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 de desembre de 2022 amb la qualificació d'apte, i les persones físiques o jurídiques que siguin titulars d'autorització de transport públic de viatgers o de mercaderies residenciades en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa, i que hagin sufragat el preu dels cursos objecte d'aquestes ajudes al seu personal, sempre que hagin finalitzat, en el període comprès entre l'1 de setembre de 2019 i el 31 de desembre de 2022 amb la qualificació d'apte.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar sol·licituds comença el 26 de abril de 2023 i acaba el 10 de maig de 2023, ambdòs inclosos.

S'ha d'emplenar, signar i presentar l'Annex 1, que es troba en aquesta web o en la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa. Amb l'annex s'haurà de presentar tota la documentació corresponent per a justificar el compliment dels requisits.


Tramita aquí CONSELL INSULAR D'EIVISSA


 
Comparteix aquest contingut: