Mobilitat i Transports

Convocatòria d’ajudes per a l’adquisició/electrificació de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (VMP) per l’any 2021

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports
INFORMACIÓ

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió d'ajuts del Departament d’Innovació, Transparència, Participació i Transports del consell insular d'Eivissa per a l’adquisició/electrificació de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (VMP), a càrrec del pressupost del Consell de l’exercici 2021.

Seran objecte d’ajuda els vehicles o equips d’electrificació adquirits per residents a l'illa d'Eivissa.

Es divideixen en les següents modalitats:

  1. Per l’adquisició de bicicletes elèctriques: 300,00 €.
  2. Per a l’adquisició de bicicletes convencionals (no elèctriques): 100,00 €
  3. Equips d’electrificació de bicicleta: 200,00 €. El preu de l’equip d’electrificació no podrà ser superior a 600 €, instal·lació i IVA inclosos.
  4. VMP elèctrics: 100.00 €.

BENEFICIARIS

  1. Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques residents a l’illa d’Eivissa que adquireixin UN vehicle o equip d’electrificació que compleixi els requisits d’aquesta convocatòria (bicicleta convencional, familiar, elèctrica, VMP o equips d’electrificació homologats).
  2. La regla general és que cada persona física únicament podrà sol·licitar ajuda per a un vehicle i per un dels conceptes solament). En el cas que l'ajut el sol·liciti una mateixa persona física, però aportant documentació referida a diferents vehicles (o equips d'electrificació) per tractar-se de membres de la mateixa unitat familiar (o en tot cas amb relació de parentesc de primer grau), haurà d'aportar-se documentació acreditativa d'aquesta circumstància per poder rebre ajuts vinculats a més d'un vehicle.
  3. Els vehicles subvencionats no podran ser objecte de transmissió a tercers en un termini de 2 anys, i hauran d’estar durant aquest termini a plena disposició de la persona beneficiària.
  4. Donada la naturalesa de la subvenció, destinada a la promoció de la mobilitat sostenible, i en consideració, a més, les limitacions de l’ajuda atorgada, no hi seran aplicables els límits establits en l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 16 de juliol de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 6 de d'agost de 2021 a les 23:59 h.

S’ha d’emplenar, firmar i presentar l' Annex I, que es podrà trobar en aquesta web o a la seu electrònica del Consell d’Eivissa.

Amb l' annex s’haurà de lliurar tota la documentació corresponent per justificar el compliment dels requisits.

L'article 5 de les bases de la convocatòria especifica tota la documentació a presentar amb la sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds començarà al dia següent de la publicació de l’extracte al BOIB i finalitzarà el 6 d'agost de 2021.

Prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol·licitud de l’ajuda.

És obligatori utilitzar el següent model annex en la convocatòria i no s'admetran altres models de presentació diferent.


El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 06/08/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: