Preguntes Freqüents

Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
PREGUNTES FREQÜENTS
Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatge.
Les Bases reguladores d’aquesta convocatòria exposen tot allò referent a aquestes ajudes. És convenient per tant la consulta d’aquest document per entendre tot el procediment, així com els requisits i obligacions dels beneficiaris. Les bases es publiquen al BOIB però també estan disponibles per a la seua consulta i descàrrega en aquesta mateixa web. No obstant, a continuació exposam algunes de les preguntes més habituals:
1. Si no tenc certificat electrònic, ¿Puc sol·licitar l’ajuda presencialment?
Només es podrà sol·licitar l’ajuda per mitjans telemàtics, a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa o a la de qualsevol dels ajuntaments de l’illa d’Eivissa. Necessitareu un certificat electrònic o una Clave PIN per tramitar-ho. En aquest enllaç trobareu informació sobre la Clave PIN: https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/PIN_24H/Sistema_Cl_ve_PIN___Registro_y_acceso_con_Cl_ve_PIN_a_un_tramite/Sistema_Cl_ve_PIN___Registro_y_acceso_con_Cl_ve_PIN_a_un_tramite.shtml Si és necessari també podríeu contractar els serveis d’una gestoria o representant perquè us realitzi el tràmit.
2. Sóc un negoci de temporada, ¿Puc accedir a aquesta ajuda?
La finalitat d’aquestes ajudes és compensar els perjudicis provocats pel tancament de l’activitat als establiments afectats per les mesures de l’Acord de Govern de l’11/01/2021. Hi podran accedir les persones físiques o jurídiques amb centre de treball o establiment(s) que varen mantenir l’exercici de la seva activitat en actiu i obert com a mínim fins al 20 de novembre de 2020. Per tant, si la vostra activitat va ser cessada abans de l’1 de desembre de 2020, no podeu ser beneficiaris de l’ajuda d’aquesta convocatòria.
3. Tenc més d’un negoci al meu nom, ¿Puc fer una sol·licitud per a cada negoci?
Cada beneficiari podrà fer només una sol·licitud. En aquesta sol·licitud podrà demanar l’ajut per un màxim de dos establiments o centres de treball. S’entendrà per establiment o centre de treball aquell espai físic on s’exerceixi l’activitat principal de la persona física o jurídica sol·licitant de l'ajuda, i s’han d’indicar en la sol·licitud (Annex I o Annex 2 segons correspongui).
4. Com present el número de compte per fer l’ingrés de l’ajuda?
En el moment de fer la sol·licitud no serà obligatori lliurar el document de transferència bancaria. Serà més endavant, quan us sol·licitarem que presenteu (preferiblement al tràmit específic de Tresoreria), aquest document degudament emplenat i amb el segell de la vostra entitat bancaria. En cas d’haver presentat amb anterioritat aquest document davant el Consell Insular d’Eivissa, i no haver modificat cap de les dades exposades, no caldrà tornar-ho a presentar.
5. Si som una Comunitat de Bens o altre agrupació de persones sense personalitat jurídica, ¿podem sol·licitar aquesta ajuda?
Si, la podeu sol·licitar emplenant l’Annex 1 o l’Annex 2 segons correspongui, i en el vostre cas haureu d’emplenar i lliurar també l’Annex 3, fent constar de manera explícita els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació que també tenen la consideració de beneficiaris.
6. Si ja he demanat altres ajudes, ¿puc demanar també aquesta?
L'ajuda objecte d'aquesta convocatòria és incompatible amb aquelles subvencions concedides pels ajuntaments de l'illa d'Eivissa durant l'exercici 2021, l'objecte del qual estigui directament relacionat amb les ajudes a autònoms i empreses. Així, els beneficiaris que hagin rebut altres ajudes hauran de tenir en compte si aquelles altres ajudes són compatibles o no amb les de la present convocatòria. A més el beneficiari ha de comunicar al Consell Insular d’Eivissa, si fos el cas, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a l’activitat subvencionada, emplenant l’Annex 4.
7. El meu negoci està ubicat a l’illa d’Eivissa però el domicili fiscal no, ¿puc demanar l’ajuda?
No, els requisits dels sol·licitants estableixen que han de tenir tant el centre de treball com el domicili fiscal a l’illa d’Eivissa.
8. Què passaria si es presenta la sol·licitud (Annex 1 o Annex 2 segons correspongui) declarant fets que no són certs?
D’acord amb l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, "La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que sigui, en el seu cas, requerida per acreditar el compliment del que s’hagi declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tengui constància de tals fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a les quals hi hagués lloc."