Benestar Social

Convocatòria de prestacions econòmiques de dret de concurrència per a persones amb discapacitat a l’ambit de l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

Departament de Benestar Social i Recursos Humans
INFORMACIÓ

L'objecte d'aquesta convocatòria és donar suport a les persones amb discapacitat residents a l'illa d'Eivissa i pretén atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones amb discapacitat que no disposen de recursos econòmics suficients per fer front i no estan en condicions d'aconseguir o rebre altres fonts, dins d'aquest any 2021. Segons el que estableix la convocatòria són objecte d'aquesta convocatòria atendre la necessitat de fer front a tractaments o altres despeses per a la millora física, psíquica i sensorial, així com suplir o compensar les limitacions i les mancances funcionals, facilitant el desenvolupament de la vida diària , augmentant la qualitat de vida i el benestar social de les persones beneficiàries que compleixen els requisits, i que han tingut lloc durant el període comprès entre l'1 d'octubre de 2020 fins el 31 d'agost de 2021, ambdós inclosos.

BENEFICIARIS

La consignació pressupostària d'aquesta convocatòria es distribueix en:

  • I. Rehabilitació: Les ajudes per a rehabilitació tenen per objecte contribuir a sufragar les despeses derivades dels tractaments de psicoteràpia, fisioteràpia, tractaments psicopedagògics, psicomotricitat, logopèdia, atenció primerenca i altres activitats terapèutiques de les persones beneficiàries d´aquesta ajuda.
  • II. Mobilitat, les quals tenen per objecte facilitar la major autonomia possible, dins l’entorn familiar i social, de les persones majors i amb discapacitat que tenguin problemes de mobilitat i es podran sol·licitar per aconseguir un augment de la capacitat de desplaçament.
  • III. Adaptació de la llar, les quals tenen l’objectiu de la supressió de barreres arquitectòniques per a la llar i/o l’adaptació d’aquesta per donar accessibilitat a les persones beneficiàries d'aquestes ajudes.
  • IV. Ajudes tècniques i altres: aquells instruments que, actuant com a intermediaris entre la persona i l’entorn, ja sigui amb mitjans mecànics o estàtics, permetin la seua cura, facilitin la seua relació i permetin una major mobilitat i autonomia i així millorar la seua qualitat de vida.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 03 de setembre de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 23 de setembre de 2021 a les 23:59 h.

Els annexos que s'han d'omplir per tal de presentar la sol·licitud d'ajuda estan a disposició dels interessats a la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa.

La informació pel que fa a la presentació de sol·licituds i la documentació que s'ha de presentar està regulada a la base vuitena de la convocatòria.

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 23/09/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: